دانلود

بـایـد گـفـت : عـقـیـده به مهدى و مصلح بزرگ جهانى از حوزه اعتقادات مسلمین نیز فراتر رفته و در ادیان قدیم مانند: آیین زرتشتى ، هندى ، بودائى ، یهود، مسیحیت و... به عنوان یـك اصـل مـسـلم و قـطـعـى مـطـرح اسـت و هـر یـك از انبیا سلف و رهبران مذهبى گذشته به پیروانشان از آمدن ، مصلح غیبى و تشكیل دهنده حكومت واحد جهانى بشارت داده و به مظلومان ، سـتـمـدیـدگـان ، مـسـتـضـعـفـان و بـیـچـارگـان ، از سـپـرى شـدن فـصـل چـپـاولگـران بـیـن اللمـلى و غـارتـگـران حـرفـه اى و سـتـم پـیشگان بى رحم و فـرارسـیـدن فـصـل شكوفایى عدالت و پیاده شدن قانون مقدس الهى در سراسر گیتى نوید داده اند.
در كـتاب (اوستا) و(زند) زرتشتیان ،(شادكمونى ) و (دید) هندیان ،(دادتك ) و(پاتیكل ) برهماییان و در كتاب مقدس بوداییان ، در مزامیر(زبور) منسوب به حـضـرت داود و در فـصـل (تـورات ) مـنـصـوب بـه حـضـرت مـوسـى و اسـفـار(انـجـیـل ) مـنـسـوب بـه حـضـرت عـیسى و... سخن از ظهور منجى بشریت و مصلح كـل و بـرهـم زنـنـده بساط ظلم و ستم و تشكیل دهنده حكومت واحد جهانى مبتنى بر پایه هاى عدالت نوید داده شده است  .
در هـر یـك از آیـیـن ، ادیـان ، مـكاتب ، ملل و اقوام ، از مصلح جهانى با تعبیرهاى متناسب با فرهنگ خود نام برده و سخن گفته اند.

هـر یـك بـه زبـانـى سخن حـمـد تـو گـویـد  
   
بلبل به غزل خوانى و طوطى به ترانه 
در آیین زرتشت از او به نام (سوشیانت ) یا(سوشیانس ) (نجات دهنده بزرگ جهان ) در میان یهودیان به نام (ماشیع ) (مهدى جهان ) و در آیین هندى به نام (آواتارا) و در آیین بودایى به نام (بوداى پنجم ) و در میان برهماییان به نام (ویشنو) و در كـتـاب شـاكمونى از كتب مقدس هندیان به نام (فرزند سید خلایق دو جهان ) و در كتاب مـقـدس دادتـك بـرهـمـایـیـان بـه نـام (آخـریـن وصـى مـمـتـاطـا) (مـحـمـد) و در كـتـاب پاتیكل به نام (راهنما) (هادى ، مهدى ) تعبیر نموده اند.
و اهـالى صـربـسـتـان در انـتـظـار(مـاكـوكـرالیـویـچ ) سـاكـنـان جـزایـر انگلستان در انتظار(ارتور) ایرانیان در انتظار(گرزاسپه )، یونانیان در انتظار(كالویبرگ )، اقـوام اسـكـاندیناوى در انتظار اودین ، اقوام اروپاى مركزى در انتظار(بوخص ) و اقوام آمریكاى لاتین در انتظار (كوتزلكوتل ) و چینیها در انتظار(كرشنا) بسر مى برند.(15)
بـنـابـرایـن ، مـسـئله اعـتـقـاد بـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـلام و مـصـلح واقـعـى و تـشكیل دهنده حكومت واحد جهانى ، یك اصل قطعى و مسلم و پذیرفته شده میان پیروان تمام ادیان و مذاهب و ملل بوده است  .
درود بر منتظران خورشید جهان افروز
درود بـیـكـران بـه مـنـتـظـرانـى كـه بـه نـویـد غـیـر قابل تغییر انبیا و اولیا، مبنى بر آمدن (مصلح جهانى ) امید دوخته اند.
بـه مـنـتظرانى كه براى طلوع فجر حماسه آفرین (خورشید جهان افروز موعود امم ) در بلنداى قله هاى بیدارى ، به انتظار نشسته اند.
بـه مـنـتـظـرانـى كـه در تـاریكى هاى استبداد و ظلمت بیداد، در انتظار سپیده نور عدالت ، لحظه شمارى مى كنند.
به منتظرانى كه در زیر فشار هواى كشنده اختناق ، براى وزیدن نسیم حیات بخش آزادى ، دل خوش كرده اند.
بـه مـنـتـظـرانـى كـه در تـیـرگـیـهاى چپاول غارتگران بین المللى ، قلبهاى خود را به فرارسیدن روز رهایى و پایان استعمار و استثمار، بشارت داده اند.
بـه مـنـتـظـرانى كه در برابر سیل خروشان فساد و بى بندبارى ، همانند فولاد، مقاومت نموده و خم به ابرو نمى آورند

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 مرداد 1387    | توسط: قاسم پوراهر    |    |
نظرات()