سپاس خدایى را كه هر نهانى را مى داند و هر موجودى بر وجود او راه نماینده است و چشم بینا دیدنش نتواند و كسى كه او را نبیند منكر وجودش نشود و كسى كه به وجود او اعتراف كرده به كنه ذات او نرسد. از همه برتر است و هیچكس ، برتر از او نیست . به همه نزدیك است و هیچ چیز نزدیكتر از او نیست . بلندى و برتریش او را از آفریدگانش دور نساخته و نزدیكیش سبب آن نگردیده ، كه در مكان با آنها برابر باشد.
خردها را به چگونگى صفات خویش آگاه نساخته و نیز از شناخت خود محروم نگردانیده است . اوست كه تمام نمودهاى عالم هستى ، حتى دل منكر، نیز بر او گواهى مى دهد. فراتر است از آنچه اهل تشبیه و انكار درباره او مى گویند

حضرت علی (ع)-خطبه ۴۹

نوشته شده در تاریخ شنبه 19 مرداد 1387    | توسط: قاسم پوراهر    |    |
نظرات()