عوامل سقوط حکومت ها- نصرالله جمالی

دانلود

 پیش نوشتار
 بخش نخست : معانى واژه هاى مورد بحث : عوامل یاعلل
  سنت
 بخش نخست : معانى واژه هاى مورد بحث : اّمت
 امت در لغت
 نتیجه
 امت در قرآن
 نتیجه
 امت در نهج البلاغه
 واژه هاى جایگزین امت
 1 - قوم
 2 - قریه
 3 - قرن
 بخش نخست : معانى واژه هاى مورد بحث : انقراض
 واژه هاى جایگزین انقراض
 1 - هلاكت
  2 - تدمیر
 3 - تتبیر
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : سرآغاز
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : عدم پیروى از رهبران جامعه
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : ظلم و بى عدالتى
 1 - عدل
 2 - ((توزیع بیت المال بر اساس مساوات ))
 3 - تقسیم بیت المال بطور مساوى از دیدگاه فقه اسلامى
 4- شیوه على علیه السلام در تقسیم بیت المال
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : ترك جهاد
 آخرین خطبه امام علیه السلام :
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : تفرقه و اختلاف
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : استبداد راءى
 1- استبداد از چه ناشى مى شود؟
 2- مستشاران ناهماهنگ با اهداف نظام
 3- مستشاران باید چه كسانى باشند؟
  4 - آزادى بیان
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : دنیاگرایى سران امت
 1 - مشخصه هاى دنیاگرایى
 دنیاطلب
 2 - ((آغاز سوء استفاده ها از بیت المال ))
 3 - نهج البلاغه و مترفین
 4 - اسراف و اتراف مقدمه سقوط ملتهاست
 علت سقوط فرانسه
 5 - برخورد امام علیه السلام با تمایل به اشرافیت
 6 - رسول الله
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : عبرت نگرفتن از انقراض امتهاى پیشین
 1 - راه عبرت گرفتن از پیشینیان
 عمالقه
 2 - زمان پند گرفتن
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : فقر و تهیدستى
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : برخورد ناشایسته
 خوش رفتارى عامل بقا
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : انداختن بار سنگین بر دوش مردم
 1- فشار براى گرفتن مالیات
 2 - عدم عمران و آبادانى
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : جلوگیرى از حق و گرایش به باطل
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : عدم شناخت حق ازباطل
 1 - بحران
 2 - چه وقت جامعه دچار بحران مى شود؟
 3 - وعده ها و بحران
 4 - جلوگیرى نكردن از تجمع اراذل و اوباش
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : دور شدن از رحمت خدا
 الف : سر پیچان از قوانین و دستورهاى خداوند:
 ب : مخالفان دین خدا(همفكران باطل ) در جامعه حق
 ج : مشركان
 د: ظالمان
 ه : كتمان كنندگان حق
 و: اتهام زنندگان به زنان مؤ من پاكدامن
 ز: شجره ملعونه (بنى امیه )
 ح : پیمان شكنان
 ط:مرتدان ((گرونده به كفر بعد از ایمان ))
 عوامل دورى از رحمت خدا

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 مرداد 1387    | توسط: قاسم پوراهر    |    |
نظرات()